Brzotín
Brzotín

Platné VZN

Rok 2023

VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach

VZN_1_2023_financovanie-školských-prevádzok_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,92 kB

Rok 2022

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach

VZN_1_2022_financovanie školských prevádzok_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,83 kB

Rok 2021

VZN č. 5/2021 - Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_c_5_2021_Dodatok_c_1_k_VZN_c_1_2020_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,97 kB

VZN č. 4/2021 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Brzotín

VZN 4_2021_o ochrane ovzdušia a o poplatkoch_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,28 kB

VZN č. 3/2021 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva pre 2022

VZN 3_2021 Financovanie OK rok 2022 schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,05 kB

VZN č. 2/2021 o prideľovaní bytov a nakladaní s nájomnými bytmi obce Brzotín

VZN Brzotín č.22021_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,44 kB

VZN č. 1/2021 o pohrebníctve, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok

VZN 12021 o pohrebníctve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 750,49 kB

Rok 2020

VZN č. 2/2020 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva na 2021

VZN 2_2020 originálne kompetencie na úseku ško ls. úč.1.1.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,84 kB

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2021

VZN č. 1_2020 o miestnych daniach a poplatkoch ú č. od 1.1.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,72 kB

Rok 2019

VZN č. 4/2019 o zmene a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Brzotín

4_2019 VZN Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Brzotín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 706,01 kB

VZN č. 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií Obce Brzotín na úseku školstva

VZN 3_2019 originálne kompetencie (003).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,23 kB

VZN č. 2_2019 o miestnych daniach a poplatku ú č. od 1.1.2020

VZN č. 2_2019 o miestnych daniach a poplatku ú č. od 1.1.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,24 kB

VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN Obce Brzotín č. 1-2019_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,09 MB

Rok 2018

VZN č.5/2018 o financovaní originálnych kompetencii obce Brzotín na úseku školstva

2018-11-16-111338-Platn___VZN___.5__2018_o_financovan___origin__ln__ch_kompetencii_Obce_Brzot__n_na___seku___kolstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 987,34 kB

VZN č.4/2018 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Brzotín

2018-10-15-094304-Platn___VZN___.4_2018_o___ase_predaja_v_obchodoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

VZN č.3/2018 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Brzotín

2018-10-15-094105-Platn___VZN___.3_2018_o_ochrane_verejnej_zelene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,69 MB

VZN č.2/2018 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

2018-07-11-175839-Platn___VZN___._2_2018_o_ur__en___n__zvov_ul__c_a_in__ch_verejn__ch_priestranstiev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 506,9 kB

VZN č. 1/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Brzotín s premietnutím záväznej časti ZaD č.1 ÚPN-O Brzotín

2018-02-13-084716-Platn___VZN___.1_2018_o_z__v__znej___asti___zemn__ho_pl__nu_obce_Brzot__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,25 MB

Rok 2017

VZN č.2/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Brzotín na úseku školstva

2017-12-28-171646-Platn___VZN___.2_2017_o_financovan_____kolstva_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,89 kB

VZN č.1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Brzotín

2017-12-28-171538-Platn___VZN___.1_2017_o_miestnych_daniach_a_poplatku_za_KO_a_DSO_na___zem___obce_Brzot__n_na_rok_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,59 kB

Rok 2016

VZN č.4/2016 o financovaní originálnych kompetencii Obce Brzotín na úseku školstva

2017-01-05-071347-Platn___VZN___.4_2016__o_financovan_____kolstva_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351 kB

VZN č.2/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Brzotín

2016-11-03-102927-2016-07-07-111113-Platn___VZN___.2-2016_o_nakladan___s_KO_a_DSO_na___zem___obce_Brzot__n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,19 kB

Rok 2015

Dodatok č.1 k VZN č.1/2015

2016-05-18-190703-2016-04-07-081125-Platn___Dodatok___.1_k_VZN___.1_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,86 kB

VZN č. 3/2015 o financovaní originálných kompetencii Obce Brzotín na úseku školstva

2016-05-18-190626-2016-01-08-122118-Platn___VZN___._3_2015_o_financovan_____kolstva_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB

VZN č.2/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Obce

2016-05-18-190430-2015-11-27-121127-Platn___VZN___._2_2015_n__jomn___byty_154_19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,24 kB

VZN č.1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v ZŠsMŠ Brzotín

2016-05-18-190308-2015-10-14-092402-VZN___.1_2015_o_ur__en___miesta_a___asu_z__pisu_die__a__a_na_plnenie_povinnej___kolskej_doch__dzky_v_Z__kladnej___kole_s_materskou___kolou_Brzot__n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,44 kB

Rok 2014

Dodatok č.1 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce

2016-05-18-190546-2016-01-08-121801-Platn___Dodatok___.1_k_VZN___.5_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 496,63 kB

VZN č.3/2014 o nakladaní s KO a DSO na území obce Brzotín

2016-05-18-190030-2014-12-29-124812-Platn____VZN___.3_2014__o_nakladan___s_KO_a_DSO_rok_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,88 kB

VZN č.6/2014 o financovaní originálnych kompetencii Obce Brzotín na úseku školstva

2016-05-18-072737-Platn___VZN___.6_2014_o-financovan_____kolstva-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,39 kB

VZN č.4/2014 o podm. predaja výrob, a poskyt.služieb na trh. miestach v Brzotíne

2016-05-18-190108-2014-12-29-124949-Platn___VZN___.4_2014_o_podmienkach_predaja_na_trh.miestach_v_obci_Brzot__n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,58 kB

VZN č.5/2014 o miest. daniach a miest.popl.za KO a DSO na území obce

2016-05-18-190137-2014-12-29-125103-Platn___VZN___.5_2014_o_miestnych_daniach_a_poplatku_na_rok_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,81 kB

VZN č.2/2014 O organizácii miestneho referenda

2016-05-18-185947-2014-07-15-070023-Schv__len___VZN_o_organiz__cii_miestneho_referenda_obec_Brzot__n_doplnen__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,96 kB

Rok 2013

Dodatok č.1 k VZN č.3 /2013 K prevádzkovému poriadku pohrebiska a Domu smútku na území obce

2016-05-18-190350-2015-10-14-100739-Dodatok___.1_k_prev__dzkov__mu_poriadku_pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,04 kB

VZN č.3/2013 O pohrebníctve, prev. poriadok , zmluva o pren. miesta na pohrebisk

2016-05-18-185107-2013-05-13-125331-VZN_o_pohrebn__ctve_Brzot__n_s.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,85 kB

VZN č.1/2013 O podmienkach držania psov v obci Brzotín

2016-05-18-184911-2013-05-13-090552-VZN_1_3_Evidencia_psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,66 kB

VZN č.2/2013 O financovaní školstva 2013

2016-05-18-185001-2013-05-06-133158-VZN_o_financovan_____kolstva_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,7 kB

Rok 2012

VZN č.1/2012 VZN č.1/2012 o mieste a čase zápisu do ZŠ, Výška mesačného príspevku

2016-05-18-184800-2013-01-28-142246-VZN_-_Z__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,87 kB

VZN č.2/2012 Dotácie na prevádzku MŠ;ŠKD;ŠJ

2016-05-18-184836-2013-01-28-142407-VZN-dot__cia_Z__x.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,18 kB

Partneri

EURES

Zvoz odpadu kalendár

Október 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
25
26 27
28 29 30 1
2 3
4 5 6
7 8
9 10 11
12 13 14 15
16 17
18 19 20 21 22
23
24 25
26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5

Dátum a čas

Dnes je utorok, 3.10.2023, 2:58:39

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:19
TÝŽDEŇ:120
CELKOM:96273

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol