Menu

Brzotín
Brzotín

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Za drevinu sa považuje strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu. Dreviny sa zakazuje ničiť a poškodzovať, vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádzajú, je povinný sa o ne starať, najmä ich ošetrovať a udržiavať. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny (obce, ak si túto pôsobnosť nevyhradil obvodný úrad životného prostredia).

Súhlas obce na výrub dreviny sa nevyžaduje:

1.   na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2 - ak sú dreviny súčasťou cintorínov a verejnej zelene – súhlas sa vyžaduje,

2.   pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,

3.   na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách - pozor toto platí pre akýkoľvek druh dreviny teda aj ovocný strom  ale musí byť splnená podmienka , že drevina rastie  v záhrade to je na pozemku, ktorý je vedený v KN ako záhrada ( kód druhu pozemku 5).  Záhradkárska osada môže by definovaná v územnoplánovacej dokumentácii alebo môže ísť o záhradkársku osadu podľa Zákon č. 64/1997 o užívaní pozemkov v zriadených „záhradkárskych osadách“ a vysporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov,

4.   pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku - uskutočnenie výrubu je nutné oznámiť na obecný úrad v Brzotíne do 5 dní od jeho  uskutočnenia. Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku ,

5.   ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov - ten, kto chce uvedeného  dôvodu ( § 47 ods. 4 písm. e)  vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu; oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prípady podľa § 9 ods. 1 písm. l) - rieši prípady, kedy vydáva obec vyjadrenie k vydaniu povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov  [l) vydanie povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov, 34)],

6.   ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

7.   ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

8.   na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods.2,

9.   na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

10.na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub zakázaný( § 15 ods.1 písm.e) a §16 ods.1 písm.a).

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub. Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie zlého zdravotného stavu dreviny, nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch a narušenie stability stavby ich koreňovým systémom. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa ods.2 môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť najviac však o šesť mesiacov.

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, tzn. to od 1. októbra do 31. marca.

Žiadosť o výrub dreviny obsahuje:

1.   meno, priezvisko a dresu žiadateľa

2.   údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie (k.ú., druh pozemku, č. parcely)

3.   súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku /ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy/, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom /správcom, nájomcom/, jeho stanovisko

4.   špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať (druh, počet, obvod kmeňa vo výške 1,3 m, zdravotný stav)

5.   odôvodnenie žiadosti

K žiadosti sa priloží:

1.Výpis z listu vlastníctva resp. iný doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom drevina rastie.

2.Snímku z katastrálnej mapy resp. geometrický plán. Do tohto dokladu zakresliť dreviny, ktoré sú predmetom výrubu. V teréne musí byť zrejmá ich identifikácia podľa týchto predložených dokladov.

3.Adresu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak adresa nie je totožná s adresou žiadateľa.

Správny poplatok:

1.  Fyzická osoba      10,00 €              

2.  Právnická osoba   100,00 €              

Doba vybavenia :

30 dní od podania žiadosti

Súvisiace právne predpisy :

 • Zákon NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ocrane prírody a krajiny

Povoľovanie a kolaudácia vodných stavieb (studní)

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Okresný úrad Rožňava odbor starostlivosti o životné prostredie odbor štátnej vodnej správy (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo obec Brzotín (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba). Pred ukončením stavebných prác je nevyhnutné podať návrh na uvedenie studne do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie). Obec Brzotín rozhoduje aj o zmene a odstránení studne ako vodnej stavby.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie studne s požadovanými prílohami,
 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre studňu (na uvedenie studne do prevádzky) a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody s požadovanými prílohami.

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách.
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Správny poplatok za stavbu studne, ktoré je súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavby na individuálnu rekreáciu:

 • Vydanie povolenia na zriadenie studne 30 €
 • Kolaudačné rozhodnutie pre studňu 20 €

Správny poplatok za stavbu studne, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám:

 • Vydanie povolenia na zriadenie studne 50 €
 • Kolaudačné rozhodnutie pre studňu 30 €

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu a prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia v zmysle § 27 zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší

Potrebné doklady :vydáva rozhodnutie o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie. Malý zdroj znečistenia ovzdušia je definovaný vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (Príloha č. 2). Vo všeobecnosti platí, čo nie je stredný alebo veľký zdroj znečisťovania je malý zdroj znečisťovania ( napr. energetické zdroje príkon menší ako 300kW - krby, kotle, pece ...).

 • Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, podľa § 17 ods.1 písm.a) zákona NR-SR č.137/2010 Z.z. o vzduší a zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p. na vydanie povolenia stavby MZZO vrátane jej zmeny
 • Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, podľa §17 ods.1 písm.a) zákona NR-SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p.  na užívanie MZZO

Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z.z.  o správnych polatkoch v platnom znení.

Partneri

EURES

Zvoz odpadu kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23
24 25 26
27
28
29 30 31 1 2

Dátum a čas

Dnes je utorok, 28.5.2024, 12:39:54

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:89
TÝŽDEŇ:282
CELKOM:136494

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol