Brzotín
Brzotín

Symboly obce

(1) Obec má právo na vlastné symboly, ktoré je obec povinná používať pri výkone samosprávy. 

(2)  Symbolmi obce BRZOTÍN sú :
              a) erb obce
              b) vlajka obce
              c) pečať obce.

ERB OBCE BRZOTÍN               erb

Erb obce Brzotín pochádza z roku 1575 a zobrazuje banícky motív.

V strede zeleného štítu je dvojitý lábovitý kríž s rovnako dlhými a centrálne situovanými ramenami, sprevádzaný vpravo ostrím doľava otočeným štíhlym čerieslom, vľavo bicím kladivkom na dlhej rukoväti, všetko strieborné.

Erb obce sa používa:

a)  na pečiatke obce,
b)  na insígniách starostu,
c)  na listinách o udelení čestného občianstva obce Brzotín, ceny obce Brzotín a uznaniach obce Brzotín,
d)  na tlačivách vydávaných obcou,
e)  na pamätných  a reklamných predmetoch obce,
f)  na budove kde má sídlo obecný úrad,
g)  na označenie katastrálneho územia obce,
h)  v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
i)  na rovnošatách obecného hasičského zboru,
j) na preukazoch poslancov a zamestnancov obce.

Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.

VLAJKA OBCE BRZOTÍN               vlajka

Vlajka obce pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov, z ktorých šesť má rovnakú šírku stredný pruh má dvojnásobnú šírku a je vo farbe bielej. Striedanie farieb zelená, biela, zelená, biela, zelená, biela a zelená. Má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

a) Vlajku obce Brzotín používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru a to vyvesením na budove kde sídli prípadne v sieni, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
b) Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
c) Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestnosti alebo siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
d) Ak sa pri výzdobe použije aj štátna vlajka SR a vlajka obce spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo ( §8 ods.8 zákona NR-SR č.63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, v znení neskorších predpisov.
e) Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne a pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
f) Pri používaní a vyvesení vlajky musia byť dodržané nasledovné pravidlá :
Vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
Na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

PEČAŤ OBCE BRZOTÍN               pečať

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC BRZOTÍN.

a) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach : udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných obecných listín a dokumentov
b) Pečať uchováva starosta obce

(3) Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť OZ a úradnú miestnosť starostu.

(4) Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce ( podľa osobitného predpisu) na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

 

Zvoz odpadu

Harmonogram zberu odpadu v obci na rok 2021    - nové od júna 2021!
TKORozpis separované odpadu - podľa nádob

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle

apple

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol