Brzotín
Brzotín

Výsledky monitorovania kvality studní pri rieke Slaná - informácia k odberu 2.8.2022

 

Vážení obyvatelia,

v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na rieke Slaná Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave priebežne zabezpečuje kontrolu kvality vody individuálnych vodných zdrojov – studní nachádzajúcich sa v blízkosti rieky Slaná.

Dňa 02.08.2022 bolo odobratých 12 vzoriek vôd, z toho 11 vzoriek z lokalít územného obvodu okresu Rožňava - Henckovce, Gemerská Poloma, Betliar, Rožňava, Slavec, Čoltovo, Bohúňovo a 1 vzorka z lokality územného obvodu okresu Revúca - Tornaľa. Ide o nové odberné miesta, ktoré boli zaradené do monitorovania na základe realizovaného opakovaného zisťovania informácií od Vás, starostov obcí v dotknutých oblastiach o možnosti rozšírenia miest odberu vzoriek vôd u obyvateľov s individuálnym zásobovaním a odporúčaní hydrogeológa. Vzorky boli analyzované v ukazovateľoch: železo, mangán, arzén, nikel, kadmium, sírany, vodivosť, teplota a reakcia vody.

Prekročenie najvyšších medzných hodnôt ukazovateľov arzén a kadmium a medzných hodnôt ukazovateľov sírany a reakcia vody nebolo zistené ani v jednej vzorke, v 1 vzorke na lokalite Henckovce bola nameraná o 3 stotiny nižšia hodnota reakcie vody ako je dolná hranica rozsahu limitných hodnôt pre tento ukazovateľ, čo možno z odborného hľadiska považovať za nevýznamné.

Požiadavkám na kvalitu pitnej vody v ukazovateli železo nevyhovela 1 vzorka odobratá na lokalite Betliar. Stanovená koncentrácia železa v tejto vzorke je o 1 stotinu vyššia ako limitná hodnota pre tento ukazovateľ. Takéto prekročenie limitnej hodnoty železa možno zo zdravotného hľadiska považovať za nevýznamné.

V 4 vzorkách odobratých z monitorovacích miest na lokalitách Betliar, Bohúňovo a Čoltovo bolo zistené prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa mangán. Koncentrácia mangánu v týchto vzorkách sa pohybuje v rozmedzí 57,4 – 1 331 µg/l, limitná hodnota pre mangán v pitnej vode je 50,0 µg/l. Vyššie koncentrácie mangánu môžu spôsobiť zhoršenie senzorických vlastností vody a tým zníženie prijateľnosti pre spotrebiteľa. Ak ide o mangán z geologického podložia a nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody, je prípustné prekročenie koncentrácie mangánu do 200,0 µg/l. Pri nadmernom príjme mangánu môže dôjsť k prejavom nežiaducich účinkov na zdravie, preto vodu s vysokým obsahom mangánu z hľadiska dlhodobej konzumácie neodporúčame.

Požiadavkám na kvalitu vody v ukazovateli vodivosť nevyhovela 1 vzorka odobratá na lokalite Čoltovo. Ide o prekročenie limitnej hodnoty tohto ukazovateľa o 7,4 %. Vodivosť je nepriamym ukazovateľom celkového množstva rozpustených látok obsiahnutých vo vode. Z hľadiska dlhodobej konzumácie nie je vhodná voda s vysokým obsahom rozpustených látok.

Prekročenie najvyššej medznej hodnoty ukazovateľa nikel bolo zistené v 2 vzorkách odobratých na lokalitách Rožňava (cca 12-násobné prekročenie limitnej hodnoty) a Čoltovo (cca 3-násobné prekročenie limitnej hodnoty). Koncentrácia niklu vo vzorkách pitnej vody odobratých z odberného miesta spotrebiteľa („na vodovodnom kohútiku“) závisí od viacerých faktorov, z ktorých najvýznamnejšími sú: kvalita zdroja vody, kvalita materiálov domových rozvodných systémov zvlášť koncových rozvodov vody, vek vodovodných potrubí a zariadení na odber pitnej vody a prevádzkové podmienky (čas prúdenia a stagnácie vody). Nakoľko ide o prvé odbery vzoriek na týchto lokalitách nie je možné v tomto štádiu monitorovania identifikovať zdroj kontaminácie pitnej vody niklom.

 

Majitelia studní, ktoré sú v súvislosti so vzniknutou situáciou na rieke Slaná tunajším orgánom verejného zdravotníctva monitorované, sú priebežne o výsledkoch laboratórnych skúšok odobratých vzoriek zamestnacami tunajšieho RÚVZ informovaní, usmerňovaní v problematike kvality vody vlastných vodných zdrojov a informovaní o možných zdravotných rizikách v súvislosti s konzumáciou vody, ktorá nespĺňa požiadavky zdravotnej bezpečnosti.

O aktuálnych výsledkoch kontroly kvality studní pre individuálne zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a o výsledkoch kontroly kvality zdrojov pre hromadné zásobovanie obyvateľov dotknutých obcí okresu Rožňava pitnou vodou Vás budeme priebežne informovať.

 

V Rožňave, dňa 12. augusta 2022

Vypracoval: Ing. Jana Hricková

 

rúvz rožňava

RÚVZ so sídlom v Rožňave
Špitálska 3, 048 01 Rožňava

 

Dátum zvesenia: 27. 8. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle

apple

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 226
TÝŽDEŇ: 892
CELKOM: 35724

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol