Brzotín
Brzotín

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (VSD, a.s.) - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: OCUBR-S2022/00208-010

 

Obec Brzotín, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 82, ods. 1 stavebného zákona  p o v o ľ u j e  u ž í v a n i e  s t a v b y "Brzotín - zriadenie novej TS, rozšírenie distribučnej siete NN", na pozemku reg. "C" parc. č. 2454/2 (nová TS) a na pozemkoch v zmysle technicko - geodetickej dokumentácie vypracovanej dňa 22.12.2021 spoločnosťou GEOS Košice, s.r.o., Gemerská 3, Košice, v k.ú. Brzotín pre navrhovateľa a stavebníka VSD a.s., Mlynská 31, Košice.

Stavba obsahuje :

  • 1ks kiosková trafostanica typu GRAPER HKP
  • NN káblové vedenie NAYY 4x150 dĺžky 315,0 m
  • VN káblové vedenie 3 x /NA2XS2Y 1x70 RM/16/ dĺžky 24,0 m
  • VN vzdušné vedenie 3x /42-Al 1/7-ST1A dĺžky 55,0 m


Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov určuje tieto podmienky :

          - dodržiavať všetky do úvahy prichádzajúce protipožiarne a bezpečnostné predpisy.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené žiadne závažné nedostatky, ktoré by bránili riadnemu a bezpečnému užívaniu stavby na daný účel.

 

Znenie kolaudačného rozhodnutia verejnou vyhláškou - PDF dokument k nahliadnutiu

 

Dátum zvesenia: 24. 6. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle

apple

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 111
TÝŽDEŇ: 1616
CELKOM: 16328

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol