Stavebné úpravy a udržiavacie práce


K ohláseniu zo strany stavebníka je potrebné doložiť:

·         vyplnené tlačivo „ohlásenie stavebných úprav“ alebo „ohlásenie udržiavacích prác“

·         doklad, preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe. Možno ho nahradiť čestným vyhlásením.

·         písomnú dohodu s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca

·         jednoduchý výkres v dvoch vyhotoveniach,

·         v prípade stavebných úprav v bytových domoch (bez zásahu do nosného systému) výkres vypracovaný ,resp. overený oprávneným projektantom v odbore statika,

·         v prípade stavebných úprav v ostatných objektoch (bez zásahu do nosného systému), avšak pokiaľ materiál, ktorý bude použitý na stavebné úpravy môže mať z hľadiska statického dopad na statiku stavby je potrebné doložiť výkres vypracovaný ,resp. overený oprávneným projektantom v odbore statika,

·         vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností v prípade dopadov na susedné nehnuteľnosti, a to aj      vrátane nehnuteľnosti vo vlastníctve obce

Upozornenie: Občan v „ohlásení stavebných úprav“ alebo „ohlásení udržiavacích prác“ – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve.

K žiadosti občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva ohlásenie, doklad o „inom práve k pozemku“.

Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

·         nájomná zmluva,

·         dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,

·         právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou

·         právo vyplývajúce z iných predpisov

S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia úradu, že k uskutočneniu „ohlásených stavebných úprav“ alebo „ohlásených udržiavacích prác“ nemá námietky.

Lehota pre vybavenie: do 30 dní

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:00
  Utorok:
  07:30 - 12:00 
  12:00 - 15:00 
  nestránkové hodiny
  Streda: 07:30 - 17:00
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 
  12:00 - 15:00 
  nestránkové hodiny
  Piatok: 07:30 - 13:00

                       Obedňajšia prestávka 

                         od 12:00 do 12:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Brzotín - Svieti.com

  Správy SME

  Partneri

  Iné

  Kalendár zvozu odpadu 2018