O obci

Kraj : Košický

Okres: Rožňava

Rozloha : intravilán – 146,2 ha          extravilán : 1910,3 ha  

Nadmorská výška : 267 m.n.m.

Poloha : GPS 48,6309001 0 N; 20, 49826730 0 E

Počet obyvateľov :  1299 (stav k 1.1.2016)  z toho muži : 467; ženy : 511; deti : 321;

        Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1243 ako Berzethe (donačná listina Bélu IV.), kde sa spomína dolovanie zlata.je však oveľa staršia, patrila Bebekovcom, od roku 1293 Máriássyovcom a popri nich viacerým zemianskym rodom.

       Obec Brzotín sa nachádza v Rožňavskej kotline na nive rieky Slaná a jej prítokov ( Čremošňa, Honský potok a Egrešský potok).

      Predstavuje mimoriadne hodnotné a cenné prírodné prostredie. Kataster obce sa rozkladá na území dvoch orografických celkov: Rožňavskej kotliny a Slovenského krasu z ktorého sa v území nachádza: Kaňón Slanej a Štítnika, Plešivecká planina a Silická planina.

       V rámci katastrálneho územia obce je v sústave Natura 2000 zahrnuté Chránené vtáčie územie Slovenský kras, územia európskeho významu : Plešivecká planina, Brzotínske skaly a Slaná.

      Územie Silickej a Plešiveckej planiny je súčasťou Národného parku Slovenský kras, Brzotínske skaly na Silickej planine sú Národnou prírodnou rezerváciou.

 Stred obce leží na kóte 267 m.n.m.

Dochádzkové vzdialenosti od obce Brzotín : - Rožňava 3 km

                                                                                 -Kružná 2 km

                                                                                 -Krásnohorská dlhá Lúka 7 km

                                                                                - Plešivec 14 km

      Dopravnú os územia tvorí štátna cesta I/50 Rožňava-Plešivec, ktorá má medzinárodný aj nadregionálny význam. Napojené sú na ňu cesty III. triedy  č. 3000 Brzotín, č.3010 Brzotín - Kružná a č..3012 Brzotín – Jovice-Lipovník.

      Železničná doprava je zastúpená rýchlikovou traťou c. 160 Košice - Plešivec na ktorej sa nachádza stanica Rožňava. Na uvedenú trať je v železničnej stanici napojená trať c. 167 Rožňava - Dobšiná.

      Obec Brzotín je zcela elektrifikovaná aj plynofikovaná.

     Obec Brzotín má v 1/3 obce vybudovaný vodovod , ako aj kanalizáciu s ČOV pre 600 EO. Občania si realizujú vodovodné a kanalizačné prípojky v tých častiach obce, kde je vybudované vodovodné kanalizačné potrubie. Správu vodovodu a kanalizácie vykonáva na základe zmluvy VVS ,a.s. Košice, závod Rožňava. Obec má v spolupráci s VVS, a.s. vypracovaný projekt na rozšírenie vodovodu. V súčasnosti sa vypracováva aj projekt na kanalizáciu pre ďalšie časti obce.

     V obci sa nachádza základná škola s materskou škôlkou, pošta, tri obchody s potravinami a drogistickým tovarom.

    Vedľa Kružnianskej cesty je agroturistické zariadenie Konský dvor, ktorý zahŕňa reštauračné a ubytovacie zariadenie Biely kôň, aj Wellnes s bazénom.

    Súčasťou obce je aj priemyselná zóna Bak, v ktorej sú výrobné a obchodné ako aj skladovacie areály.

    V oblasti poľnohospodárskej výroby pôsobia v obci tri veľké poľnohospodárske subjekty Gem-Gal, s.r.o, TinAGRO,s.r.o a Michal Andričík – SHR.

            Východne od centra obce sa nachádza areál Brzotínskych chovných rybníkov, vo vlastníctve SRZ Žilina.

           Rozvoj obce je uvedený v územnom pláne obce ako aj PHSR obce na roky 2016-2022.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok:
07:30 - 12:00 
12:00 - 15:00 
nestránkové hodiny
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 
12:00 - 15:00 
nestránkové hodiny
Piatok: 07:30 - 13:00

                     Obedňajšia prestávka 

                       od 12:00 do 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Brzotín - Svieti.com

Správy SME

Partneri

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018