Návrh na vydanie územného rozhodnutia

·         Rozhodnutia o umiestnení stavby

·         Rozhodnutia o využití územia

·         Rozhodnutia o chránenom území alebo ochrannom pásme

·         Rozhodnutia o stavebnej uzávere

·         Rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

·         Predĺženie platnosti územného rozhodnutia

K podaniu návrhu na vydanie územného rozhodnutia je potrebné doložiť :

·         vyplnené tlačivo „návrh na vydanie územného rozhodnutia“

·         doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo navrhovateľa k nehnuteľnosti

·         v prípade, že navrhovateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti doklad o tom, že má k predmetnej nehnuteľnosti iné právo           alebo iné právo k pozemku

·         kópiu z katastrálnej mapy

·         situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie

·         v dvoch vyhotoveniach dokumentácia pre územné rozhodnutie

·         vyjadrenia dotknutých orgánov správcov inžinierskych sietí

·         aktuálne doklady o vlastníckych vzťahoch k pozemkom, ktoré budú dotknuté navrhovanou stavbou vrátane inžinierskych             sietí

·         písomný súhlas vlastníkov nehnuteľností podľa § 38 stavebného zákona v ktorom prehlásia, že súhlasia s vydaním ÚR, na           nehnuteľnostiach, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby, vrátane inžinierskych sietí (v prípade, že navrhovateľ nemá             k pozemkom vlastnícke práva)

Upozornenie: rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.

Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní návrhu

Upozornenie: Občan v návrhu na vydanie územného rozhodnutia – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve. Rovnako postupuje pri uvádzaní aj v prípade účastníkov konania

K návrhu občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva návrh, doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

·         nájomná zmluva,

·         dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,

·         právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou

·         právo vyplývajúce z iných predpisov

Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:00
  Utorok:
  07:30 - 12:00 
  12:00 - 15:00 
  nestránkové hodiny
  Streda: 07:30 - 17:00
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 
  12:00 - 15:00 
  nestránkové hodiny
  Piatok: 07:30 - 13:00

                       Obedňajšia prestávka 

                         od 12:00 do 12:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Brzotín - Svieti.com

  Správy SME

  Partneri

  Iné

  Kalendár zvozu odpadu 2018