Kolaudačné rozhodnutie

·         pre dokončenú stavbu

·         časť stavby spôsobilej na samostatné užívanie,

·         časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena, alebo udržiavacie práce , pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie

·         dokončené terénne úpravy

·         reklamné stavby s informačnou plochou viac ako 20 m

·         pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby a to aj v prípadoch, keď postačilo ohlásiť tieto stavby podľa § 55 ods. 2 písm. a).

·         zmena účelu užívania stavby bez zmeny stavby, ktorá spočíva v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činnosti v užívaní stavby

K podaniu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť:

·         vyplnené tlačivo „Návrhu na vydanie kolaudačného“

·         Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

·         Ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím.

·         Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľnosti nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,

·         rozhodnutia, súhlasy, vyjadrenia, stanoviska, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

·         ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú na základe § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z z.:


Ods.1

·         doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby

·         doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku , ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného preskúšania (§ 43 f SZ)

·         projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením

·         výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácií overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním

·         doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia, (43f SZ)

·         podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia

·         stavebný denník

Ods.2
Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené.


  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:00
  Utorok:
  07:30 - 12:00 
  12:00 - 15:00 
  nestránkové hodiny
  Streda: 07:30 - 17:00
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 
  12:00 - 15:00 
  nestránkové hodiny
  Piatok: 07:30 - 13:00

                       Obedňajšia prestávka 

                         od 12:00 do 12:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Brzotín - Svieti.com

  Správy SME

  Partneri

  Iné

  Kalendár zvozu odpadu 2018